Partnerstvo za okolje in zdravje

POZ_logo-1

Partnerstvo za okolje in zdravje je neformalna mreža nevladnih organizacij in javnih ustanov, ki delujejo na področjih okolja in zdravja, podpirajo pa jo tudi posamezni strokovnjaki, ki z mrežo sodelujejo kot strokovni sodelavci. Partnerstvo za okolje in zdravje se je začelo kot sektorsko-razvojni projekt, ki želi vzpostaviti močno entiteto na področju okolja in zdravja (ang. environmental health) in ga sofinancira Ministrstvo za zdravje Republike Slovenije v okviru programov varovanja in krepitve zdravja za obdobji 2017-2019 in 2020-2022.

Mreža POZ povezuje deležnike s področij okolja in zdravja ter si prizadeva za (med)sektorski razvoj. Namen mreže je z učinkovitim komuniciranjem in kvalitetno izvedenimi aktivnostmi okrepiti ozaveščenost javnosti o področju okolje-zdravje, vplivih okolja na javno zdravje, z zagovorniškimi aktivnostmi doseči pozitivne družbene spremembe ter aktivno vključevati in opolnomočiti različne ciljne skupine. Koordinator mreže POZ je Inštitut za mladinsko participacijo, zdravje in trajnostni razvoj. Partnerstvo za okolje in zdravje izvaja seminarje, delavnice, konference, webinarje, festivale in zagovorniške kampanje ter razvija nove projekte, ki vključujejo teme zdravja in okolja, s poudarki na kroničnih nenalezljivih boleznih (KNB), okoljskih in socio-ekonomskih determinantah zdravja, podnebni krizi in onesnaženosti zraka.

Začetek Partnerstva za okolje in zdravje sega v leto 2017 s projektom “Okolje, zdravje in mladi” (2017 – 2019). Namen projekta je bil vključiti mlade v starosti od 15 do 29 let v proces razumevanja in ozaveščanja o področjih okolja in zdravja. Skozi aktivno participacijo v projektnih aktivnostih so spoznali področje in razumeli, kako soustvarjati čistejše okolje in posledično vplivati na svoje zdravje (in obratno). Partnerstvo te cilje nadgrajuje tudi v letih 2020-2022, projekt pa sofinancira Ministrstvo za zdravje Republike Slovenijev okviru programov varovanja in krepitve zdravja. Do leta 2022 namerava Partnerstvo okrepiti sodelovanje z novimi partnerji in razširiti vsebinsko delovanje od kakovosti zraka na področje zelenih površin v povezavi z zdravjem. S tem želimo smiselno nagovarjati različna področja okolja-zdravja, kot so prilagajanje podnebnim spremembam (v kontekstu zmanjševanja učinka mestnih toplotnih otokov in vročinskih valov), kakovost, promocija in uporabnost zelenih površin ipd. 
Nosilec obeh projektov je Inštitut za mladinsko participacijo, zdravje in trajnostni razvoj (IMZTR), začetni partnerji pa Focus, društvo za sonaraven razvoj, Zveza študentov medicine Slovenije, Kolesarska mreža, Mladinsko združenje za trajnostni razvoj ter skupina strokovnjakov iz Urbanističnega inštituta Republike Slovenije (UIRS), Agencije RS za okolje, Nacionalnega inštituta za javno zdravje in Medicinske fakultete Univerze v Ljubljani. V projektu POZ 2.0 so poleg nosilca projekta uradni partnerji Katedra za javno zdravje Medicinske fakultete Univerze v Ljubljani, Urbanistični inštitut, Matafir, društvo za medkulturne povezave, Focus, društvo za sonaraven razvoj in Mladinsko združenje za trajnostni razvoj.